Historie

2018

proTRon Logo
25.05.2008: proTRon: Zweite Teilnahme am Shell Eco Marathon
28.05.2011: proTRon: Fünfte Teilnahme am Shell Eco Marathon
19.05.2012: AERIS: Dritte Teilnahme am Shell Eco Marathon
18.05.2014: proTRon: Achte Teilnahme am Shell Eco Marathon
back-to-top nach oben