Gestaltung
Edelstein und Schmuck

Sina Emrich

7. Semester "dear jewellery pal"

6. Semester "crossover"

6. Semester "mehr sein als Schein"

5. Semester - Exchangesemester in Birmingham, U.K.

4. Semester "Heimat"

4. Semester "Achat+"

3. Semester "Energy"

2. Semester "Frauenköper-Männerkörper."

1. Semester (ss '01) "Tools for Kids"

Zurück oder

Nach oben

14. März 2011